Algemene voorwaarden

Artikel 1
Van iedere cliënt wordt geregistreerd: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (zo mogelijk), anamnese, onderzoek, gegevens over het verloop van de behandeling, aantal gegeven behandelingen en de betalingen, alsmede de naam van de huisarts en de eventuele verwijzer. Hierbij worden de bepalingen van de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen. De masseur verstrekt geen informatie over zijn cliënt aan andere belanghebbenden zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 2
De cliënt wordt voor de aanvang van de behandeling geïnformeerd over de  duur en de mogelijke aantal behandelingen, het tarief en de betalingswijze. Ook wordt de de cliënt gewezen op de financiële consequenties van wegblijven zonder geldige reden of tijdig bericht.

Artikel 3
Als bij de behandeling van cliënten contra-indicaties blijken of worden vermoed, dan is de masseur gehouden de cliënt te adviseren zich in verbinding te stellen met zijn arts  en af te zien van verdere behandeling, maatregelen en/of adviezen. Contra-indicaties zijn omstandigheden als gevolg waarvan niet gemasseerd mag worden.

Artikel  4
De masseur is zich bewust van het vaak intieme karakter van zijn handelen. Hij onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie.

Artikel  5
De masseur is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door cliënt genoemde blessures, symptomen of aandoeningen.

Artikel 6
Desgevraagd krijgt de cliënt een gespecificeerde afsprakenkaart waarop staan vermeld het aantal gegeven behandelingen en de data waarop deze werden gegeven.

Artikel 7
Gereserveerde behandelingen, die niet tenminste vierentwintig uur voor aanvang van de behandeling door de cliënt zijn geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht. Het annuleren van een behandeling dient plaats te vinden via telefoonnummer  06 29979650. Bij geen gehoor dient de cliënt een sms te zenden of een voicemailbericht in te spreken. Het tijdstip waarop de sms binnen komt of het voicemailbericht is ingesproken, is bepalend of de behandeling al dan niet tijdig is geannuleerd. Het op andere wijze kenbaar maken van de annulering van de behandeling wordt niet beschouwd als geldige annulering en komt voor rekening en risico van de cliënt. Indien de annulering, vanwege bijzondere omstandigheden, niet tijdig of op de juiste wijze is gedaan, kan de masseur alsnog bepalen dat de behandeling niet in rekening wordt gebracht.

Artikel 10
Niet gegeven behandelingen, anders dan in voorgaand artikel, worden niet in rekening gebracht.

Artikel 11
De tarieven van de behandelingen zijn vrij van BTW. De prijzen van het verkoopassortiment zijn inclusief BTW (hoog tarief 21%). Indien de cliënt daarom verzoekt, wordt een gespecificeerde factuur uitgeschreven.

Artikel 12
De cliënt kan kennis nemen van de algemene voorwaarden via de website www.massagetherapiejohankuiper.nl. Voorafgaand aan de behandeling liggen de algemene voorwaarden voor de cliënt ter inzage in de praktijkruimte.

Artikel 13
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Als de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of zij deze beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst alleen onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

Artikel 14
Rechten en plichten. De therapeut is gehouden te handelen volgens, in overeenstemming met de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen) verrichten.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier schriftelijk of in de computer worden genoteerd of opgeslagen.
 • De therapeut verplicht zich informatie over de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De cliënt verplicht zich via het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij.
 • De client heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Het dossier wordt volgens, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, als zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Artikel 15
Achterhouden van informatie:

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid van de client.

Artikel 16
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):

Mijn praktijk voldoet aan de eisen die in het AVG worden gesteld.

Als u een afspraak maakt bij massagetherapie Johan Kuiper te Heiligerlee, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en de verwerking van uw gegevens.

Artikel 17
De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagetherapie Johan Kuiper te Heiligerlee ten alle tijden worden gewijzigd.

Artikel 18
Privacy voorwaarden:

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Artikel 19
Klachten: Een klacht?

U heeft een klacht, dat is vervelend en die moet opgelost worden.

Graag ga ik met u in gesprek over uw klacht om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Vindt u het lastig om het bespreekbaar te maken dan kunt u er ook voor kiezen om het schriftelijk te doen. Uiteraard gaan we daarna samen in gesprek om te kijken of we de klacht kunnen oplossen.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan ben ik via mijn beroepsvereniging NVST aangesloten bij een klachtenfunctionaris (Quasir) en bij een geschillencommissie (Stichting Zorggeschil).

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en het onderzoeken van een oplossing. Uw therapeut wordt op de hoogte gesteld van het inschakelen van de klachtenfunctionaris.

Indien samen met de klachtenfunctionaris  geen oplossing wordt gevonden, kunt u terecht bij de geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het inschakelen hiervan. Een geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Het stappenplan bij een klacht:

 1. ga in gesprek met uw therapeut;
 2. indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen via administratie@nvst.nl;
 3. indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris.

Disclaimer:

Copyright zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Massagetherapie Johan Kuiper, mag niets van deze website gebruikt en of gereproduceerd worden, anders dan het downloaden ten behoeve van het persoonlijk gebruik. Bedrijfsmatig gebruik hiervan, is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid:
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.
Er wordt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie door Massagetherapie Johan Kuiper aanvaard.